مقاله ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ (ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ)

دسته بندي : عمران و معماری

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ را در ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺘﻞ اﻟﺰﻫﺮا ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻮﻻدی 22 ﺳﻘﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﺗﺮاز ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در ﻋﻤﻖ 18 ﻣﺘﺮی و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﺮاز ﮐﻒ ﭘﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎک ﻣﺎﺳﻪای و ﺳﯿﻠﺘﯽ زﯾﺮ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در اﺛﺮ ﺟﺮﯾـﺎن آب زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ در اﺛﺮ ﭘﻤﭙﺎژ آب اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ 4 رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎی 3 و 6 ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری روی آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و  ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎی 6 ﻣﺘﺮی ﺣﺪود 15 ﺗﻦ و 3 ﻣﺘﺮی ﺣﺪود 7 ﺗﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎی 6 ﻣﺘﺮی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎی 3 ﻣﺘﺮی در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺎری ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺘﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻼن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﺷﺪ.

کلمات ﮐﻠﯿﺪی: ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﯽ، رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری، ﺗﺴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری


دسته بندی: عمران و معماری

تعداد مشاهده: 306 مشاهده

کد فایل:13717

انتشار در:۱۳۹۹/۹/۲۱

حجم فایل ها:935.2 کیلوبایت

تعداد صفحات: 13

زبان: فارسی

سال انتشار: 1394

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

منابع و مآخذ: دارد

جدول و نمودار: دارد

عکس و تصویر: دارد


اشتراک گذاری:
 قیمت: 10,000 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط


سفارش تبلیغات در شاپرفا